Zadzwoń

Regulamin serwisu ic.lataj.pl

 

I.I. Przedmiot regulaminu

Internetowy system rezerwacji i zakupu Lataj.pl unormowany jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 384 § 1 KC stanowi wzorzec wiążącej strony umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem lub Użytkownikiem Korporacyjnym a eTravel Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000038919, NIP: 6762442389, REGON 121553403, kapitał zakładowy 1 990 000,00 zł opłacony w całości.

eTravel Services Sp. z o.o. zwanym dalej Operatorem portalu ic.lataj.pl jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 1265. Spółka posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową o numerze 02.976.146 wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w wysokości 2 070 000 PLN

Regulamin wchodzi w życie 1 października 2023 roku.

 

I.II Definicje użyte w Regulaminie

Aby warunki korzystania z systemu ic.lataj.pl były dla użytkowników czytelne, posłużono się w nich terminami, które zostały zdefiniowane poniżej:

 • ic.lataj.pl – system internetowy umożliwiający Użytkownikowi lub Użytkownikowi Korporacyjnemu szukanie połączeń kolejowych na trasach obsługiwanych przez przewoźnika PKP Inercity, w wybranych przez siebie terminach, a następnie ustalenie kosztu – skalkulowanego w dniu wykonywania wyszukiwania oraz dokonanie zakupu biletu kolejowego.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z ic.lataj.pl w zakresie bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownik Korporacyjny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (korzystająca z ic.lataj.pl w zakresie bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), spółka osobowa prawa handlowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa umożliwiają zaciąganie zobowiązań i/lub dokonująca zakupu biletu kolejowego, korzystająca z ic.lataj.pl
 • Pasażer – osoba odbywająca podróż na podstawie zakupionego biletu kolejowego.
 • Bilet kolejowy – potwierdzenie zawarcia umowy przewozu kolejowego między Pasażerem a PKP Intercity S.A., który odpowiada za realizację i ciągłość podróży Pasażera.
 • Potwierdzenie zamówienia – wiadomość e-mail automatycznie generowana przez system ic.lataj.pl, będąca potwierdzeniem zakupu biletu kolejowego.

 

I.III Cel funkcjonowania systemu

1.3.1 Celem funkcjonowania systemu ic.lataj.pl jest dostarczenie Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Korporacyjnemu możliwie kompleksowej obsługi podróży na potrzeby indywidualne, niezależnie od charakteru oraz długości trwania podróży.

 

II.I Oświadczenia Użytkownika

Użytkownik oświadcza, że:

2.1.1 Jest osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobą prawną.

2.1.2 Posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi oraz prawdziwymi danymi osobowymi Pasażera/Pasażerów.

2.1.3 Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.1.4. Użytkownik zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych https://ic.lataj.pl/ochrona_danych.

 

II.II Oświadczenia Klienta Korporacyjnego

Użytkownik Korporacyjny oświadcza, że:

2.2.1 Posługuje się prawdziwymi danymi ujawnionymi we właściwych rejestrach i ewidencjach oraz prawdziwymi danymi osobowymi Pasażera/Pasażerów.

2.2.2 Upoważnia Operatora do przetwarzania swoich danych oraz danych pasażera w celu dokonania zakupu biletu kolejowego, a w związku z tym upoważnia do ich przekazania Przewoźnikowi w tych samych celach.

2.2.3 Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.2.4 Działające w jego imieniu osoby są właściwie umocowane do zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

2.2.5 Przekaże Pasażerom klauzulę informacyjną https://ic.lataj.pl/ochrona_danych

 

II.III Oświadczenia Operatora

2.3.1 Operator oświadcza, iż nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta lub Klienta Korporacyjnego, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.3.2 Operator oświadcza, że w celu dokonania zakupu biletu kolejowego konieczne jest wskazanie przez Klienta lub Klienta Korporacyjnego jego danych osobowych/danych rejestrowych oraz danych osobowych pasażera.

2.3.3 Operator oświadcza, że Administratorem Danych Osobowych jest „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), Al. Jerozolimskie 142A. Pełna Klauzula Informacja jest dostępna pod adresem: https://www.intercity.pl/pl/site/dla-pasazera/informacje/dane-osobowe/

 

II.IV Odpowiedzialność Operatora

2.4.1  Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw lub zakłóceń w działaniu sieci Internet;

2.4.2 Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego wprowadzenia przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego danych niezbędnych do zakupu biletu kolejowego;

2.4.3 Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Przewoźników, w tym za zmiany bądź anulowanie biletu Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego;

2.4.4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu.

2.4.5 Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonany przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego wybór ulgi, jak również za niespełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej ulgi, w tym spełnienia warunków formalnych celem odbycia podróży.

 

III.I Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

System ic.lataj.pl umożliwia korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

3.1.1 Usługi zakupu biletu online, gdy Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny wykupuje bilet kolejowy dostępny w czasie rzeczywistym, Operator za pomocą systemu ic.lataj.pl natychmiast wysyła Użytkownikowi lub Użytkownikowi Korporacyjnemu, na podany w rezerwacji adres e-mail Bilet kolejowy.

 

III.II Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Aby zapewnić warunki do świadczenia usług drogą elektroniczną muszą być wypełnione określone wymagania techniczne.

3.2.1 Do korzystania z usług oferowanych przez ic.lataj.pl niezbędne jest:

 • Urządzenie końcowe posiadające dostęp do Internetu z aktualną wersją dowolnej przeglądarki internetowej;
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.2.2 Operator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyn za  uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

3.2.3 Operator może publikować bannery i linki do innych stron, i serwisów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3.2.4 Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania przez system ic.lataj.pl treści o charakterze bezprawnym lub wykorzystywania systemu ic.lataj.pl do czynów sprzecznych z prawem.

3.2.5 Warunkiem zakupu usługi jest podanie wszystkich wskazanych danych w formularzu rezerwacyjnym, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest niezbędne w celu realizacji usługi. Użytkownik przesyłający formularz rezerwacyjny potwierdza tym samym, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

IV.I Czynności techniczne składające się na procedurę rezerwacji i zakupu usług

4.1.1 W celu dokonania zakupu Biletu kolejowego Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny serwisu:

 • podaje we właściwych rubrykach następujące informacje: stacja odjazdu, stacja przyjazdu, datę wyjazdu, liczbę pasażerów, liczbę pasażerów uprawnionych do ulgi.
 • Po określeniu parametrów następuje uruchomienie procesu wyszukiwania przy użyciu przycisku „Szukaj”.

4.1.2 Po dokonaniu przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego wyboru połączenia kolejowego i po zakupie biletu na wybrane połączenie, otrzyma on od Operatora bilet w formie załączonego pliku pdf do wiadomości e-mail. Na bilecie wskazane zostaną w szczególności:

 • numer biletu (kolejny według ustalonego algorytmu – w logice odrębnie rezerwacja, odrębnie bilet);
 • stacja, data, godzina wyjazdu;
 • stacja, data, godzina przyjazdu;
 • numer, nazwa (opcjonalnie) i kategoria pociągu;
 • klasa i numer wagonu;
 • numer i usytuowanie miejsca;
 • cena biletu;

4.1.3 Cena biletu wyrażona jest w złotych polskich.

4.1.4 Użytkownik zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia zamówienia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego zamówienia przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego, chyba że takie błędy powstały na skutek okoliczności, za które odpowiada Operator.

 • Użytkownik otrzymuje Bilet kolejowy
 • Użytkownik winien upewnić się, że Bilet kolejowy potwierdzający zamówioną usługę został mu dostarczony prawidłowo. W przypadku nieprawidłowości Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora.

4.1.5 Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu uważany jest moment wystawienia biletu kolejowego.

 

V.I Zasady anulacji i zmiany biletu

5.1.1 Użytkownik lub Użytkownik Korporacyjny ma prawo anulować bilet w dowolnym momencie zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie przewoźnika https://www.intercity.pl/pl/site/niezbednik-podroznego/przepisy-i-taryfy/regulamin-e-ic-i-inne-przepisy-dot.-sprzedazy-internetowej.html.

5.1.2 Zmian na bilecie kolejowym można dokonywać online na stronie ic.lataj.pl pod linkiem „Moje bilety”.

5.1.3 W zakresie zakupionych za pośrednictwem ic.lataj.pl usług turystycznych nie ma zastosowania prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni bez podania przyczyn, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzaną przez produkt niebezpieczny. Wynika to z faktu, że zakup usługi turystycznej kwalifikuje się do zawartych w art. 10 ust. 3 wyjątkach stosowania tego prawa, tj. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

VI.I Sposoby i warunki płatności

Ic.lataj.pl umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą.

6.1.1 W celu dokonania zapłaty kartą płatniczą, tj. kartą kredytową lub kartą debetową z włączoną opcją płatności internetowych, Użytkownik i Użytkownik Korporacyjny zobowiązani są do podania drogą internetową następujących danych:

 • rodzaj karty (VISA, MasterCard, American Express, Diners Club)
 • numer karty
 • kod CVC/CVV (VISA, MasterCard, Diners Club: 3 ostatnie cyfry z paska podpisu; American Express: 4 cyfry nad numerem karty)
 • data ważności karty
 • imię i nazwisko właściciela karty

6.1.2 Dane te są podawane bezpośrednio na stronie dostawcy płatności, Operator nie ma wglądu w te dane.

6.1.3 W razie odmowy akceptacji karty kredytowej przez centrum autoryzujące transakcje (np. z powodu przekroczonego limitu, braku środków, zablokowania karty, etc.), proces wystawiania biletów zostaje przerwany, a konsultant Call Center skontaktuje się z Użytkownikiem/Użytkownikiem Korporacyjnym na podany w rezerwacji adres e-mail. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.

6.1.4 Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Operator zgłosi je odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.

6.1.5 Zapłata e-przelewem jest autoryzowana za pośrednictwem systemu mElements S.A. Agenta Rozliczeniowego z siedzibą w Warszawie, 00-850 przy ul. Prostej 18 po wypełnieniu przez Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego wymaganych danych na stronie internetowej banku, przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia.

6.1.6 W celu dokonania płatności e-przelewem Użytkownik/Użytkownik Korporacyjny ma możliwość dokonania płatności, w ramach bankowości internetowej za pośrednictwem odpowiedniego banku z listy dostępnych m.in.: Płacę z Inteligo (Inteligo), mTransfer (mBank), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z City Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank),, Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., Bank Pocztowy S.A., Nest Bank, Plus Bank, BNP Paribas.

6.1.7 Użytkownik dokonujący zakupów poprzez serwis ic.lataj.pl wybiera, jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Użytkownik otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem zapłaty za zamawiane Usługi i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Użytkownik powraca na stronę ic.lataj.pl.

6.1.8 Płatność e-przelewem jest odnotowywana automatycznie, jeśli transakcja zostanie dokonana w określonym limicie czasu oraz określona w rezerwacji kwota będzie dostępna na koncie.

6.1.9 Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma w formie wiadomości email, wysłanej na adres podany w procesie rejestracji, dokument potwierdzający dokonanie płatności za zamówione usługi.

6.1.10 Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą ePrzelewów jest zapewnione przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji Użytkownika w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). Dokonując przelewu online, Użytkownik loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku. Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie bank Użytkownika.

 

VII.I Czynności składające się na dostarczenie biletów

Dostarczenie biletów kolejowych.

7.1.1 Wszystkie bilety realizowane przez ic.lataj.pl są biletami elektronicznymi. Wystawiony bilet jest wysyłany zawsze na adres e-mail podany w rezerwacji. W przypadku błędu lub niezgodności adresu, ic.lataj.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dokumentu do skrzynki elektronicznej Użytkownika lub Użytkownika Korporacyjnego, jak również w przypadku ograniczenia w ruchu sieciowym, firewalli lub wrażliwych reguł antyspamowych.

7.1.2 W przypadku niemożności wystawienia biletu elektronicznego, Operator skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem lub Użytkownikiem Korporacyjnym w celu ustalenia dalszej procedury.

 

VIII.I Tryb reklamacyjny

8.1.1. Reklamacje w sprawie funkcjonowania portalu ic.lataj.pl należy kierować pisemnie na adres e-mail: rezerwacje@lataj.pl.pl lub eTravel Services Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa z dopiskiem z dopiskiem ic.lataj.pl.

8.1.2. Wynik rozpatrzonej reklamacji zostaną przesłane  drogą pisemną  w terminie:
– nie później niż 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, dla Użytkowników
– nie później niż 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, dla Użytkowników Korporacyjnych

8.1.3 Reklamacje w sprawie usługi przewozu należy zgłosić do PKP Intercity S.A. za pośrednictwem formularza reklamacyjnego w sekcji „Moje bilety”.

8.1.4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

IX.I Funkcje i cel oprogramowania

9.1.1 Na ic.lataj.pl używane są narzędzia z zakresu Google Analytics. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli Użytkownik chce wyłączyć śledzenie przez Google Analytics, powinien odwiedzić stronę rezygnacji dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

9.1.2. Do promocji serwisu ic.lataj.pl poprzez systemy informatyczne wykorzystywany jest program reklamowy remarketingu oferowany w ramach usługi Google Adwords. Remarketing działa w oparciu o konfigurację systemu Google Analytics, Google Adwords oraz informacje, jakie Google przechowuje o użytkowniku.

 • W ramach działań remarketingowych Użytkownikowi prezentowane są reklamy, które szczegółowo określają usługi świadczone przez ic.lataj.pl. Wykorzystywane są zarówno reklamy tekstowe, jak i bannery oraz interaktywne formy reklamy.

9.1.3. Dokładnie informacje o Użytkowniku oraz opis sposobu dokonania całkowitej rezygnacji z reklam jest dostępny pod adresem: http://goo.gl/iVK2H. Użytkownik może zrezygnować z obserwacji poprzez instalację odpowiedniej, bezpłatnej wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej pod adresem: http://goo.gl/4WbtC.

 

X.I. Zasady dotyczące plików cookie

10.1.1 Pliki cookies, czyli tak zwane „ciasteczka” są niewielkimi informacjami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i zapisywanymi w pamięci urządzenia (komputer PC, laptop, telefon itp.). Zawarte w nich informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Dzięki plikom cookies możliwe jest między innymi automatyczne rozpoznawanie powracających na stronę użytkowników i prezentowanie treści lepiej dopasowanej do ich potrzeb. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane tylko przez serwer, który je utworzył.

10.1.2 Każda obecnie używana przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie zapisanych plików cookie. Możliwa jest również zmiana ustawień tak, aby pliki cookie w ogóle nie były zapisywane w pamięci urządzenia lub też można samodzielnie zdefiniować zasady dla różnych typów plików cookie, np.: akceptować tylko pliki stałe jako sesyjne itp. Domyślnie każda przeglądarka internetowa dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookie i innych podobnych technologii w pamięci urządzenia.

10.1.3 Korzystanie z ic.lataj.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

10.1.4 W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10.1.5 Wykorzystujemy pliki cookie w celu:

 • Identyfikacji przeglądarki oraz urządzenia w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • Realizacji usługi i w tym celu przekazujemy je podmiotom, u których użytkownik wykupuje lot lub ubezpiecza podróż. Dane użytkownika mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia karty płatniczej, jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z płatności on-line. Ich podanie jest wówczas obowiązkowe i nie będzie wykorzystywane w żadnym innym celu.
 • Analizy zachowań użytkownika na naszej stronie internetowej oraz zbierania danych demograficznych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
 • Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie w celu zalogowania się do naszego serwisu. Przy rezerwacji lotu rejestracja nie jest obowiązkowa.
 • Odpowiedzi na zadane zapytanie będą wykorzystywane dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem/użytkownikiem Korporacyjnym a naszym serwisem.
 • W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 • W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

 

XI.I Przeniesienie użytkownika ze strony Lataj.pl do innej witryny.

11.1.1 Po wejściu w zakładkę „Loty” lub klikając w logo serwisu następuje przeniesienie użytkownika na stronę: https://www.lataj.pl , na której  obowiązuje odrębny regulamin: https://www.lataj.pl/regulamin/

11.1.2 Po kliknięciu w baner, znajdujący się na górze strony w zakładce ‘Dla biznesu’ użytkownik może zostać przekierowany na stronę: https://www.etravel.pl/

 

XII.I Postanowienia końcowe

12.1.1 Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności:

  • w przypadku zmian w przepisach prawa, wpływających na zakres lub sposób świadczenia usług przez Operatora
  • w przypadku zmian w danych adresowych lub rejestrowych Operatora
  • w przypadku zmian technicznych, mających wpływ na zakres lub sposób świadczenia usług przez Operatora
  • w przypadku zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty trzecie, które to zmiany wpływają na zakres lub sposób świadczenia usług określonych w Regulaminie
  • w przypadku zmian w zakresie rodzaju lub wysokości opłat, określonych w Regulaminie
  • w przypadku zmian mających wpływ na prawa Użytkownika, określone w Regulaminie
  • w przypadku zmian w zakresie lub sposobie świadczenia usług, określonych w Regulaminie

12.1.2 Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania Użytkowników o zmianie, w sposób określony w punkcie 13.1.3.

12.1.3 Niezależnie od wprowadzanych zmian w Regulaminie, Użytkowników każdorazowo obowiązują zapisy Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia przez nich umowy i który zaakceptowali podczas zakupu biletu.

12.1.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.10.2023.